USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

Przedszkole Publiczne w Opatowie Bajkowy Zakątek jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 2230 z późn. zm.).
  • Ustway z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 900,1672,1718 I 2005),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
  • Aktu założycielskiego: Uchwały Rady Miejskiej w Opatowie Nr XV/91/99 oraz Uchwały Rady Miejskiej w Opatowie Nr XLV/392/2022
  • Statutu.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Opatów.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty – Delegatura w Kielcach.
Przedszkole, we wszystkich sferach jego działalności, reprezentuje dyrektor.

 

 STATUT PRZEDSZKOLA